Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE PRIJSOPGAVEN, TRANSACTIES EN LEVERINGEN VAN ELCO TOTAAL, SPITSSTRAAT 3, 8102 HW RAALTE

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bedenktijd de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van
zijn Herroepingsrecht;
• Bedrijf een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst sluit met Elco Totaal;
• Consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst sluit met Elco Totaal
• Herroepingsrecht de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd
af te zien van de Koop op afstand;
• Koop op afstand een overeenkomst waarbij in het kader van een door Elco
Totaal georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
• Koper ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit
met Elco Totaal;
• Elco Totaal de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot het leveren van producten van welke aard ook en het verrichten van diensten. Afwijking van deze voorwaarden wordt slechts aanvaard door voorafgaande schriftelijke toestemming van Elco Totaal.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen, welke naar aanleiding daarvan worden gedaan, kunnen slechts als geaccepteerd worden beschouwd na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Elco Totaal, zulks met inachtneming van het hieronder bepaalde. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend voor Elco Totaal, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Levering

4.1 Koop op locatie

a. Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af magazijn. Zodra de goederen het magazijn van Elco Totaal hebben verlaten zijn de goederen voor rekening en risico van Koper.
b. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Elco Totaal na mondeling of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de Koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.

4.2 Koop op afstand door Consument

a. Bij Koop op afstand door een Consument geldt als plaats van levering het adres dat de Consument aan Elco Totaal kenbaar heeft gemaakt.
b. Bij Koop op afstand door een Consument zal Elco Totaal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Elco Totaal het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5. Retourneren

5.1 Goederen die Elco Totaal standaard op voorraad heeft kunnen worden geretourneerd, mits de goederen schoon, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Retournering dient te geschieden binnen twee weken na levering. Bij retournering dient de Koper de factuur mee te nemen. De Koper heeft bij retournering recht op restitutie van 90% van de koopprijs.
5.2 Partijen, aanbiedingen en materialen die speciaal voor Koper worden besteld kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij Koop op afstand

6.1 In afwijking van artikel 5 geldt dat bij Koop op afstand van producten de Consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Elco Totaal bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Elco Totaal retourneren, conform de door Elco Totaal verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Bij Koop op afstand van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.4 Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Elco Totaal bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.5 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.6 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Elco Totaal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
6.7 Elco Totaal kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.8 Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Elco Totaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 7. Prijzen

7.1. De door Elco Totaal opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
7.2 Overeengekomen prijzen zijn bindend. Elco Totaal is gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Elco Totaal toekomende bevoegdheid of een op Elco Totaal rustende verplichting ingevolge de wet, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, verhoging van importeur- en/of fabrikanten-prijzen. Elco Totaal zal de Koper hiervan mondeling of schriftelijk mededeling doen. Tevens is de Koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, evenwel is hij gehouden tot een redelijke vergoeding van de door Elco Totaal gemaakte kosten c.q. het reeds gepresteerde.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling á contant of per pin bij order plaatsing of bij aflevering.
8.2 Indien een levering op rekening geschiedt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
8.3 Indien Elco Totaal een overeenkomst sluit met een Bedrijf is het Bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Elco Totaal zal dan aanspraak maken op een vertragingsrenterente van 2% per maand over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening en buitenrechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% berekend over de hoofdsom en de verschuldigde rente, zulks met een minimum van € 100,00.
8.4 Indien Elco Totaal een overeenkomst sluit met een Consument, zal Elco Totaal bij het uitblijven van (tijdige) betaling de Consument in gebreke stellen en de Consument in de gelegenheid stellen de factuur alsnog te voldoen binnen veertien dagen na ingebrekestelling. Indien de Consument ook daarna tekortschiet in de nakoming van de verbintenis zal Elco Totaal aanspraak maken op de wettelijk rente en incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Elco Totaal, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
9.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Elco Totaal te bewaren.
9.3 Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Koper plaatsvindt.
9.4 Indien Koper met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Elco Totaal tekort schiet of Elco Totaal goede grond heeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen tekort zal schieten, is Elco Totaal gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Koper zal Elco Totaal te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Elco Totaal. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die Koper met Elco Totaal was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Elco Totaal uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Elco Totaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Elco Totaal is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.2 De aansprakelijkheid van Elco Totaal wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elco Totaal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Elco Totaal toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Elco Totaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
10.4 De aansprakelijkheid van Elco Totaal is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur. De aansprakelijkheid van Elco Totaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elco Totaal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Ontbinding, overmacht, opschorting

11.1 In geval van verzuim van Koper is Elco Totaal gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan Koper en/of het door Koper eventueel aan Elco Totaal verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
11.2 Elco Totaal is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Koper surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Elco Totaal zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.3 In geval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Elco Totaal gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht toestand op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

Artikel 12. Afwijkingen

12.1 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Elco Totaal.

12.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Elco Totaal ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 13. Garantie

13.1 De garantie op de geleverde goederen beperkt zich tot de productgarantie zoals door de producent van de zaak verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
13.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden.

Artikel 14. Onderzoek en reclamatie

14.1 De Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele klachten over een door Elco Totaal geleverd product, dienen terstond door Koper aan Elco Totaal schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door Koper niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet Koper Elco Totaal, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan Koper bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn(en) wordt Koper geacht de levering te hebben goedgekeurd.
14.2 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de Koper.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag), zijn uitgesloten.
15.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Elco Totaal ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op [datum] onder nummer [ ].

VRAGEN? BEL ONS! 06 868 779 88